Arbowet

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet ingegaan. De wijzigingen hebben vooral consequenties voor de rol van de preventiemedewerker en het contract met de Arbodienst of bedrijfsarts. Verder voorziet de nieuwe wet een actievere rol voor de medezeggenschap. Zo krijgt de medezeggenschap instemmingsrecht bij de keuze voor de persoon en de positionering van de preventiemedewerker.

Hieronder hebben wij de belangrijkste wijzigingen verder uitgewerkt.


Basiscontract

De nieuwe Arbowet verplicht u om een ‘basiscontract’ af te sluiten met een arbodienst of (BIG-geregistreerde) bedrijfsarts. In het basiscontract zijn minimumeisen vastgesteld tussen de werkgever en de arbodienstverlener. Een groot deel van deze eisen zijn de wettelijke taken waarbij een werkgever zich op dit moment al moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener.

Er komen echter ook nieuwe wettelijke verplichtingen bij.

Zo moeten werknemers de mogelijkheid krijgen om de bedrijfsarts en op eigen initiatief te consulteren. Daarnaast krijgen werknemers recht om een second opinion te laten verrichten door een andere bedrijfsarts.

In het basiscontract moeten de volgende wettelijke taken worden vastgelegd:

 • werknemers hebben recht op vrije toegang tot de bedrijfsarts, ook als ze nog niet verzuimen;
 • de bedrijfsarts moet in staat zijn om een bezoek te brengen aan de werkplek;
 • bedrijfsartsen moeten werknemers de mogelijkheid bieden van een second opinion bij een andere bedrijfsarts;
 • de bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben;
 • de bedrijfsarts (en andere arbodeskundigen) heeft recht op overleg met de medezeggenschapsraad en de preventiemedewerker om zo meer betrokken te raken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken;
 • de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;
 • de bedrijfsarts moet beroepsziekten opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden.

U krijgt tot 1 juli 2018 de tijd om de reeds lopende contracten aan te passen. Contracten die na 1 juli 2017 worden gesloten, moeten meteen aan de eisen van nieuwe Arbowet voldoen.


Preventiemedewerker

De gewijzigde Arbowet heeft ook grote gevolgen voor de rol van de preventiemedewerker. De rol van de preventiemedewerker is door de gewijzigde Arbowet nog belangrijker geworden. Zo is in de nieuwe wet ook vastgelegd dat de preventiemedewerker nauwer moet samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen.

Doordat de rol van de preventiemedewerker belangrijker is geworden heeft de medezeggenschapsraad nu ook instemmingsrecht op de keuze van de persoon, de positie van de preventiemedewerker binnen de organisatie en op het takenpakket van de preventiemedewerker.


Toezicht en handhaving

In de nieuwe Arbowet krijgt Inspectie SZW meer santioneringsmogelijkheden ten aanzien van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. Zo mag Inspectie SZW werkgevers zonder basiscontract een boete opleggen. Ook is geregeld dat wanneer u zich niet houdt aan uw verplichting om een aantal van uw arbotaken over te laten aan de bedrijfsarts, dit wordt aangemerkt als een overtreding.


Rollen

De verschillende partijen in schema:

 • Werkgever: Ontwerpt – voert uit – evalueert. Primair verantwoordelijk en aansprakelijk
 • MR/OR: Belang medewerkers en organisatie. Initiator en waakhond. Instemming contract arbodienst en keuze preventiemedewerker.
 • Arbodienst/bedrijfsarts: Externe adviseurs
 • Preventiemedewerkers: Interne adviseurs
 • Inspectie SZW: Controleurs en handhavers
 • UWV: toezichthouder

Meer informatie

De digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het Arboportaal biedt animaties, downloadbare bestanden en een handige factsheet.

https://www.arbocatalogushbo.nl/

Arbowet

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet ingegaan. In de Arbowet staan regels om de gezondheid en veiligheid op je werkplek te verbeteren. De regels in de Arbowet gelden voor zowel werknemers, werkgevers als zelfstandig ondernemers. Het doel van de Arbowet is om ongevallen en ziekte door werk te voorkomen.

De wijzigingen hebben vooral consequenties voor de rol van de preventiemedewerker en het contract dat je werkgever met de Arbodienst of bedrijfsarts heeft. Verder krijgt de medezeggenschap een actievere rol.

Hieronder hebben wij de belangrijkste wijzigingen verder uitgewerkt.

 • Je hebt het recht de bedrijfsarts te consulteren over individuele persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Ook als je niet ziek bent kun je de bedrijfsarts consulteren. Je werkgever moet je op dit recht actief wijzen.
 • Je hebt het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien je twijfelt over het advies van de begeleidende bedrijfsarts, ook wel de second opinion genoemd.
 • De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer.
 • De preventiemedewerker, een deskundige werknemer die de werkgever ondersteunt bij het waarborgen van veilige en gezonde werkomstandigheden in de organisatie, heeft een duidelijkere rol in de organisatie. Tevens krijgt de medezeggenschap instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • De Inspectie SZW krijgt meer sanctioneringsmogelijkheden ten aanzien van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen.

De nieuwe Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen je werkgever en de Arbodienst / bedrijfsarts verplicht. In de overeenkomst moeten onder andere bovenstaande punten zijn opgenomen. Deze punten gelden ook als je werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet en je ziek uit dienst bent gegaan. 


Rollen

De verschillende partijen in schema:

 • Werkgever: Ontwerpt – voert uit – evalueert. Primair verantwoordelijk en aansprakelijk
 • MR/OR: Belang medewerkers en organisatie. Initiator en waakhond. Instemming contract arbodienst en keuze preventiemedewerker.
 • Arbodienst/bedrijfsarts: Externe adviseurs
 • Preventiemedewerkers: Interne adviseurs
 • Inspectie SZW: Controleurs en handhavers
 • UWV: toezichthouder