WGA uitkeringen

De Loongerelateerde uitkering

Ingevolgde de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) kan de gedeeltelijk arbeidsongeschikte na twee jaar ziekte eerst aanspraak maken op een loongerelateerde uitkering (LGU), mits uw (ex-)werknemer voldoet aan twee voorwaarden:

  • uw (ex-)werknemer verdient door ziekte 65% of minder van het oude loon;
  • uw (ex-)werknemer voldoet aan de referte-eis. Dit betekent dat uw werknemer in de 36 weken vóór de eerste ziektedag, ten minste 26 weken heeft gewerkt.

Werknemers die in de laatste 36 weken minder dan 26 weken hebben gewerkt, komen niet in aanmerking voor een loongerelateerde uitkering (LGU), maar voor een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.


Hoogte van de LGU

De hoogte van de loongerelateerde uitkering is afhankelijk van het feit of uw (ex-)werknemer wel of niet werkt.

  • De hoogte van deze loongerelateerde WGA-uitkering bedraagt 70% van het dagloon als de gedeeltelijk arbeidsongeschikte niet werkt, en
  • 70% van het het dagloon min 70% van het bedrag dat de gedeeltelijk arbeidsongeschikte met werken verdient 

Duur van de LGU

Het dagloon kent een maximum. Net zoals bij de WW, is de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering afhankelijk van het arbeidsverleden en varieert van 3 maanden tot 24 maanden.

Na afloop van de loongerelateerde uitkering heeft uw werknemer recht op een WGA-loonaanvulling of een WGA-vervolguitkering.

Overgangsrecht

Mensen die op 1 januari 2016 een arbeidsverleden hebben van meer dan 24 kalenderjaren, komen in aanmerking voor een overgangsregeling. Het overgangsrecht voorkomt dat deze categorie werknemers geconfronteerd zouden worden met een maximale uitkeringsperiode van 24 maanden. Binnen het overgangsrecht is een geleidelijke afbouw geregeld van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden LGU.


Bovenwettelijke uitkering

Is uw (ex-)werknemer gedeeltelijk, dat wil zeggen tussen de 35% en de 80%, arbeidsongeschikt? Dan heeft hij recht op een WGA-uitkering. Het AOP vult deze uitkering aan tot 70% van het verschil tussen de grondslag van het arbeidsongeschiktheidspensioen en het eventuele nieuwe inkomen.

Ook hier geldt dat werken loont: als uw (ex-)werknemer de door het UWV vastgestelde restverdiencapaciteit volledig benut, dan vult het AOP niet aan tot 70% maar tot 80%.

Voorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die zijn restverdiencapaciteit volledig benut:

Pensioengevend inkomen €50.515
AOP- grondslag €49.000
Dagloon €47.000
Inkomen €18.800


Berekening:

WIA: 70% x (€47.000 -/- €18.800)  = €19.740
AOP: 80% x (€49.000 -/- €18.800)-/- €19.740  = €4.420
Totale inkomen bedraagt €42.960


Voorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die zijn restverdiencapaciteit gedeeltelijk benut: 

Pensioengevend inkomen €50.515
AOP- grondslag €49.000
Dagloon €47.000
Restverdiencapaciteit €18.800
Inkomen €10.000


Berekening:

WIA: 70% x (€47.000 -/- €10.000)  = €25.900
AOP: 70% x (€49.000 -/- €10.000)-/- €25.900  = €1.400
Totale inkomen bedraagt: €37.300


Voorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die zijn restverdiencapaciteit niet invult:

Pensioengevend inkomen €50.515
AOP- grondslag €49.000
Dagloon €47.000
Restverdiencapaciteit €18.800
Inkomen  €0

     
Berekening:

WIA: 70% x (€47.000 -/- € 0)  = €32.900
AOP: 70% x (€49.000 -/- € 0)-/- €32.900  = €1.400
Totale inkomen bedraagt: €34.300

WGA uitkeringen

De Loongerelateerde uitkering

Je krijgt een loongerelateerde uitkering als je:

    • door ziekte 65% of minder kunt verdienen dan je oude loon
    • tijdens de laatste 36 weken voordat je recht hebt op de WGA-uitkering, minstens 26 weken hebt gewerkt. 

Heb je de laatste 36 weken minder dan 26 weken gewerkt, dan kom je niet in aanmerking voor een loongerelateerde uitkering (LGU), maar voor een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.


Hoogte van de LGU

De LGU bedraagt de eerste 2 maanden 75% van je WIA-maandloon. Vanaf de 3e maand bedraagt je LGU 70% van je WIA-maandloon.

Als je werkt is de berekening anders, omdat dan een gedeelte van het inkomen dat je met werken verdient wordt afgetrokken van je WIA-maandloon. De eerste 2 maanden is je loongerelateerde uitkering 75% van je WIA-maandloon min het bedrag dat je verdient. Vanaf de 3e maand rekenen we met 70%. Hoewel je uitkering lager is als je werkt, is je totale inkomen -  uitkering plus inkomen - altijd hoger.


Duur van de LGU

Heb je  recht op een loongerelateerde uitkering? Dan krijgt je de loongerelateerde uitkering minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden. Hoelang je de loongerelateerde uitkering krijgt, hangt af van je arbeidsverleden. Dit is het aantal jaren dat je hebt gewerkt voor je ziek werd.

Voor ieder volledig jaar arbeidsverleden, heb je recht op 1 maand loongerelateerde uitkering.

Overgangsrecht

Mensen die op 1 januari 2016 een arbeidsverleden hebben van meer dan 24 kalenderjaren, komen in aanmerking voor een overgangsregeling. Het overgangsrecht voorkomt dat deze categorie werknemers geconfronteerd zouden worden met een maximale uitkeringsperiode van 24 maanden. Binnen het overgangsrecht is een geleidelijke afbouw geregeld van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden LGU.


Bovenwettelijke uitkering LGU

Krijg je een loongerelateerde uitkering? Dan heb je recht op een WGA-uitkering. Het AOP vult deze uitkering aan tot 70% van het verschil tussen de grondslag van het arbeidsongeschiktheidspensioen en het eventuele nieuwe inkomen.

Ook hier geldt dat werken loont: als je de door het UWV vastgestelde restverdiencapaciteit (het loon dat je ondanks je ziekte of handicap nog kunt verdienen, afgezet tegen het oude loon) volledig benut, dan vult het AOP niet aan tot 70% maar tot 80%.

Voorbeeld als je als gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer je restverdiencapaciteit volledig benut:

Pensioengevend inkomen  €50.515
AOP- grondslag €49.000
Dagloon   €47.000
Inkomen €18.800

   
Berekening:

WIA: 70% x (€47.000 -/- €18.800)  = €19.740
AOP: 80% x (€49.000 -/- €18.800)-/- €19.740  = €4.420
Totale inkomen bedraagt: €42.960

 
Voorbeeld als je als gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer je restverdiencapaciteit gedeeltelijk benut: 

Pensioengevend inkomen €50.515
AOP- grondslag €49.000
Dagloon €47.000
Restverdiencapaciteit €18.800
Inkomen €10.000


Berekening:

WIA: 70% x (€47.000 -/- €10.000)  = €25.900
AOP: 70% x (€49.000 -/- €10.000)-/- €25.900  = €1.400
Totale inkomen bedraagt €37.300


Voorbeeld als je als gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer je restverdiencapaciteit niet invult:

Pensioengevend inkomen €50.515
AOP- grondslag €49.000
Dagloon  €47.000
Restverdiencapaciteit €18.800
Inkomen €0


Berekening:

WIA: 70% x (€47.000 -/- € 0)  = €32.900
AOP: 70% x (€49.000 -/- € 0)-/- €32.900  = €1.400
Totale inkomen bedraagt: €34.300
Geïnitieerd door:Zestor