No-riskpolis

Het financiële risico van het in dienst nemen of houden van een arbeidsgehandicapte werknemer is beperkt. Is uw werknemer binnen vijf jaar wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer in staat om het werk uit te voeren, dan heeft hij recht op ziekengeld. Dit wordt uitbetaald door UWV. UWV kan aan u als werkgever uitbetalen, maar ook rechtstreeks aan de werknemer. Heeft uw werknemer na de eerste twee ziektejaren recht op een WAO- of WIA-uitkering, dan wordt deze uitkering niet doorberekend aan u als werkgever. Met andere woorden: de werknemer telt niet mee bij de berekening van de gedifferentieerde WAO-/WGA-premie.

In principe geldt de no-riskpolis voor de duur van vijf jaar, maar deze termijn kan worden verlengd als de arbeidsgehandicapte werknemer een aanzienlijk verhoogde kans heeft op ziekte of arbeidsongeschiktheid. De mogelijkheid tot verlenging van de no-riskpolis geldt alleen bij het in dienst némen van een reeds arbeidsgehandicapte werknemer, en dus niet wanneer u een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer in dienst hóudt. Als uw arbeidsgehandicapte werknemer na indiensttreding blijvend recht houdt op een (gedeeltelijke) WAO-, WA-, of Wajong-uitkering, dan wordt deze niet doorberekend aan u als werkgever.

No-riskpolis

Heb je een handicap, ben je ziek of was je ziek, langdurig werkloos of ben je opgenomen in het doelgroepregister? Dan kan voor jou de no-riskpolis gelden als je gaat werken. Dat betekent dat wij je werkgever een Ziektewet-uitkering betalen als je opnieuw ziek wordt. Je werkgever hoeft dan een groot deel van het loon niet zelf te betalen.

De no-riskpolis geldt maximaal 5 jaar. Heb je een Wajong heeft (gehad) of een WSW-indicatie, dan geldt de no-riskpolis zolang je werkt.