Ziektewet

Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa), kortweg de Modernisering Ziektewet, ingegaan. Met de Modernisering Ziektewet wil de wetgever langdurig ziekteverzuim en instroom in de WIA van Ziektewetgerechtigden terugdringen. Bij Ziektewetgerechtigden gaat het om zieke uitzendkrachten, werknemers die ziek zijn op het moment dat het vaste of tijdelijke dienstverband afloopt en zieke WW’ers. Om dit doel te realiseren introduceert de Modernisering Ziektewet prikkels voor werkgevers en Ziektewetgerechtigden.


Prikkels voor werkgevers

Met de Modernisering Ziektewet zijn twee financiële prikkels voor u als werkgever ingevoerd:

  • Premiedifferentiatie Ziektewet-flex en WGA-flex vanaf 1 januari 2014 voor middelgrote en grote werkgevers.
  • Mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de hele WGA, inclusief de WGA-flex vanaf 1 januari 2017.

Met deze prikkels wordt beoogd meer verantwoordelijkheidsgevoel te creëren bij werkgevers voor de werkhervatting van ZW-gerechtigden. Dit moet leiden tot meer investeringen door werkgevers in verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en re-integratie van ZW-gerechtigden.


Prikkels voor Ziektewetgerechtigden

De Modernisering Ziektewet kent twee prikkels voor ZW-gerechtigden:

  • Aanscherping van de re-integratie- en sollicitatieverplichtingen voor ZW-gerechtigden per 1 januari 2014, conform de verplichtingen die zijn opgenomen in de WGA.
  • De aanpassing van het Ziektewetcriterium per 1 januari 2014. Na één jaar Ziektewet geldt het kunnen verrichten van algemeen geaccepteerde (gangbare) arbeid als maatstaf in plaats van de laatstelijk verrichte arbeid. De consequentie van deze aanpassing is dat personen die meer dan 65 procent van het maatmaninkomen kunnen verdienen met het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid, het recht op een Ziektewetuitkering verliezen. Zij komen hierdoor ook niet meer in aanmerking voor de WIA. Dit betekent overigens niet dat deze mensen niet meer ziek zijn of geen arbeidsbeperking meer hebben.

Met deze prikkels wordt beoogd ZW-gerechtigden te bewegen tot een actievere opstelling die gericht is op herstel en werkhervatting.


Laatste stap van de modernisering Ziektewet

Drie jaar na de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BeZaVa) wordt de ‘modernisering Ziektewet’ op 1 januari 2017 afgerond door het samenvoegen van de premies WGA-vast en WGA-flex. In plaats van deze gecombineerde premie kunnen werkgevers per 1 januari 2017 kiezen voor eigen risicodragerschap voor hun totale WGA-last, dus vast en flex. Werkgevers die al eigen risicodrager zijn voor de WGA en deze uitbreiding niet willen, moeten hun eigen risicodragerschap beëindigen en terugkeren naar de publieke verzekering.

Ziektewet

De regering vindt de instroom van zieke flexwerkers te hoog en heeft daarom maatregelen genomen om de instroom in te dammen. De belangrijkste maatregel is dat het financiële risico bij werkgevers wordt gelegd. De overheid verwacht dat de werkgever zich meer gaat inspannen om de verzuimbegeleiding te optimaliseren.